o widoku

program stypendialny

dom ludowy w sokolu

suknia baronowej

swojskie skarby

mieleszki

augustis

sponsorzy i przyjaciele

archiwum

 

kontakt

english

 

 

Szanowni Państwo ,

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK ogłasza VI edycję Programu Stypendialnego WIDOK na rok szkolny 2008/2009.

W roku szkolnym 2008/2009 przyznamy stypendia o charakterze naukowym. O nasze stypendia mogą ubiegać się gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich o średniej ocen nie niższej niż 4,0, mieszkający lub uczący się w Białymstoku, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych (preferujemy uzdolnienia humanistyczne i artystyczne), posiadający udokumentowane osiągnięcia, pochodzący z niezamożnych rodzin.

Stypendia będą wypłacane każdego miesiąca przez okres roku szkolnego (10 miesięcy). Pierwsze stypendia zostaną wypłacone we wrześniu 2008 roku. Wysokość stypendium zostanie ustalona przez Radę Programu Stypendialnego WIDOK.

Z naszej strony można pobrać Regulamin Programu Stypendialnego WIDOK, wzór wniosku stypendialnego oraz oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie (załącznik 1 oraz załącznik 2). Dokumenty te są również dostępne na stronach internetowych:

„Kuriera Porannego” www.poranny.pl

Serwera Regionalnego www.podlaskie.ngo.pl

Stronach Podlaskiego Kuratorium Oświaty www.kuratorium.bialystok.pl

Ponadto będą dostępne w białostockich szkołach średnich i gimnazjach. Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą wnioskować uczniowie, ich faktyczni opiekunowie, szkoły oraz organizacje pozarządowe.

Wypełniony wniosek stypendialny wraz z załącznikami (wymienionymi w punkcie E wniosku stypendialnego) należy wysłać listem poleconym w terminie do 14 lipca 2008 roku na adres:

Podlaskie Kuratorium Oświaty
15-950 Białystok
ul. Rynek Kościuszki 9
koniecznie z dopisem na kopercie: Stypendia WIDOK

Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi do końca sierpnia 2008 r. Informacja zostanie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK, „Kuriera Porannego” i Serwera Regionalnego, ponadto zostanie opublikowana w „Kurierze Porannym”.

Dodatkowe informacje o Programie Stypendialnym można uzyskać pod numerem telefonu 0600802289

Program Stypendialny Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK w roku szkolnym 2008/2009 jest realizowany we współpracy z:

Fundacją im. Stefana Batorego
„Kurierem Porannym” - patronem medialnym
Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych
Podlaskim Kuratorium Oświaty

Autor i koordynator Programu Stypendialnego WIDOK
Magdalena Godlewska - sekretarz Stowarzyszenia

Program Stypendialny WIDOK jest realizowany dzięki pomocy finansowej: Darczyńców, Fundacji im. S. Batorego, Wydawnictwa Prasa Podlaska wydawcy „Kuriera Porannego”, pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, pracowników Podlaskiego Muzeum, nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K.Baczyńskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

powrót  

 

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK powstało w 2000 roku z inicjatywy Magdaleny Godlewskiej. Należą do niego artyści kuratorzy, o dziennikarze, ludzie pracujący w instytucjach kultury.

Zajmujemy się nieformalną edukacjią artystyczną. Pomagamy w dostępie do kultury tym, którzy „mają wszędzie daleko“. Prowadzimy program stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizujemy warsztaty, podejmujemy nieszablonowe przedsięwzięcia artystyczne.
Szczególnie interesuje as sztuka zwiazana z miejscem. Obszar w którym działamy wydaje nam się miejscem wartym uwagi. Są to graniczące z Białorusią tereny wschodniej Polski. Czas płynie tu nieco wolniej niż w centrum. Może wlasnie dzięki temu zachował się tu tradycyjny wiejski krajobraz z czystą przyroda i tradycyjnym wiejskim budownictwem. Doceniamy znaczenie tradycji, jednak myslimy kategoriami sztuki współczesnej, szukamy nowoczesnych rozwiązań.

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK nie posiada stałych dotacji.Środki pozyskujemy w miarę realizacji projektów. Mamy status Organizacji Pożytku publicznego.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Agnieszka Tarasiuk PREZES STOWARZYSZENIA

Magdalena Godlewska SEKRETARZ

Joanna Tomalska SKARBNIK

Małgorzata Niedzielko CZŁONEK ZARZĄDU

Marta Zajkowska CZŁONEK ZARZĄDU

 

RAPORTY - pliki do pobrania

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

 

 

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

tel.: + 48 85 742-29-28, 0-600 802-289
adres: 15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 37 F. m 13
e-mail: info@widok.org.pl
REGON 050683796, Nip 542-26-55-884
Numer rejestru w Sądzie Rejonowym w Białymstoku: KRS0000103409
Konto bankowe: 48 8060 0004 0550 4460 2000 0010

 

 

 

powrót